­

Voorwaarden deelname aan Walk4Energy4All

Art. 1.   Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer van de bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

Art. 2.  Vóór de start van het evenement moet het inschrijfgeld zijn betaald. De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen door de Stichting Energy4All. Als een reeds ingeschrevene om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Art. 3.  De deelnemer loopt op eigen verantwoording en risico. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens, na of als gevolg van deelname ontstane ongevallen, ziekten, overlijden; schade, vermissing, of diefstal van goederen; en evenmin voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van het evenement als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden, of anderszins.

Art. 4.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie, de organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers en toeschouwers, ongeacht de oorzaak ervan. Evenmin draagt de stichting verantwoording voor diefstallen en/of vermissing van geld, kleren of goederen.

Art. 5.  De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. Indien door lokale autoriteiten c.q. bevoegden of verantwoordelijken het betreden van delen van de route verboden worden, dan is Stichting Energy4All in dit geval tegenover de deelnemer niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de Stichting Energy4All zelf. De deelnemer heeft in voornoemd geval dat wandeltocht niet doorgaat, niet het recht nakoming te vorderen. Reeds door de deelnemer betaalde inschrijfgeld zal worden terugbetaald.

Art. 6.  Kinderen in de leeftijd tot 12 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene.

Art. 7.  Als u om wat voor reden dan ook geen inschrijfbevestiging kunt overhandigen, moet u zich aan de hand van uw legitimatie melden bij de start, waar u na gegevenscontrole uw startbewijs zult ontvangen.

Art. 8.  De deelnemer dient zich lopend, hardlopend of in een rolstoel / buggy voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours.

Art. 9.  Alle geldende verkeersregels bij parkeren moeten worden opgevolgd. De deelnemer moet in principe op trottoirs lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan op fietspad en als deze niet aanwezig is, mag er gebruik worden gemaakt van de rijbaan.
Binnen de bebouwde kom, rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg.
Op afgezette delen van de route mag men de gehele rijweg gebruiken. Verkeerslichten en aanwijzingen van de verkeersregelaars moeten worden opgevolgd.

Art. 10.  Het is de deelnemer verboden:

  • Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid;
  • Op het parcours alcoholische dranken of drugs te gebruiken;
  • Overtreders krijgen een waarschuwing en bij herhaling wordt u uitgesloten van verdere deelname.

Art. 11.  Deze wandeltocht wordt gehouden onder auspiciën van KWBN Wandelsportorganisatie Nederland.

Art. 12.  Door middel van opgave als deelnemer verleent de deelnemer toestemming aan de Stichting Energy4All voor het verwerken van de persoonsgegevens volgens de richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

Art. 13.  Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis gemaakt tijdens Walk4Energy4All op de website, social media, in druk, op foto, film en/of video voor promotionele doeleinden van de tochten, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Art. 14.  Als deelnemer respecteert u de natuur. U laat niets achter in de natuur (dus ook geen schillen, zakdoekjes of peuken). Als u muziek wilt luisteren, maakt u gebruik van oortjes/koptelefoon. U benadert de wildgrazers niet. U loopt rustig en op ruime afstand om de wildgrazers heen. U blijft op de paden.

­