­

Ploegentijdrit Energy4All / zondag 9 september 2018


Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande algemene voorwaarden. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in de algemene voorwaarden. Niet naleving van deze voorwaarden kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar `hij` staat, moet `hij` of `zij` worden gelezen.

1. Algemeen
`Ploegentijdrit Energy4All` is een wedstrijd. Het hoofddoel is zo veel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Energy4All te Beuningen.
Deelnemers doen mee in groepsverband en rijden op een gesloten parcours een afstand van circa 15 kilometer.

2. Voorwaarden inschrijving

 • Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.
 • De inschrijving is pas definitief nadat het totale sponsorgeld (minimaal 150 euro per deelnemer) is gestort. Dit dient uiterlijk voor 15 augustus 2018 te zijn opgehaald via het PIFworld sponsorplatform of storting op één van de volgende IBAN rekeningnummers t.n.v. Stichting Energy4All en onder vermelding van 'Ploegentijdrit + deelnemer en/of team':
  • IBAN ING BANK   NL96INGB0000004403
  • IBAN RABOBANK   NL12RABO0117041203
 • Bij medische bijzonderheden is een deelnemer zelf verantwoordelijk voor het informeren van de organisatie. Mocht na inschrijving verandering in de gezondheidstoestand optreden dan dient de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.
 • De organisator adviseert de deelnemer zich sportmedisch te laten keuren.
 • Het is de deelnemer bekend dat aan het deelnemen van deze wedstrijd risico’s verbonden zijn. Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
 • De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van de informatie aan de deelnemer. De gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 • Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, foto en film voor openbare promotionele doeleinden van de organisatie, zonder daar een vergoeding voor te claimen. Deelnemer verklaart dat hij voor het volbrengen van de wedstrijd over een deugdelijke racefiets beschikt, en zelf zorg draagt voor het onderhoud voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • Deelnemer verklaart deugdelijk om te gaan met de faciliteiten van het clubgebouw van `De Nedereindse Berg` en is zelf verantwoordelijk voor door hem aangebrachte schade.

3. Sponsorgeld
Deelnemer is verplicht om uiterlijk voor 15 augustus 2018 minimaal een sponsorbedrag van 150 euro te hebben opgehaald via het PIFworld sponsorplatform of via storting op één van de volgende IBAN rekeningnummers t.n.v. Stichting Energy4All en onder vermelding van 'Ploegentijdrit + deelnemer en/of team':

 • IBAN ING BANK   NL96INGB0000004403
 • IBAN RABOBANK   NL12RABO0117041203

De ploeg van deelnemer mag er ook voor kiezen het gehele door de andere teamleden opgehaalde sponsorbedrag in één keer te verzamelen en storten. De organisatie belooft plechtig dat de gehele opbrengst direct na afloop van het evenement ten goede komt aan Stichting Energy4All.

Een deelnemer heeft het recht om zich, om wat voor reden dan ook, uit te schrijven van het evenement. Dit kan uiterlijk voor 1 juli 2018 zonder gevolgen. Wil een deelnemer zich na 1 juli 2018 uitschrijven dan dient hij voor een vervangende deelnemer te zorgen en dit schriftelijk kenbaar te maken aan de organisatie.

4. Wedstrijd en veiligheid
Deelnemer is verplicht een deugdelijke valhelm te dragen tijdens de wedstrijd. Verder dient deelnemer zich aan het wedstrijdreglement te houden. Deze wordt op 9 september 2018 voor aanvang van de wedstrijd door de wedstrijdleider uitgelegd.
Deelnemer dient altijd de aanwijzigingen van de organisatie op te volgen.
Deelnemer waakt over z’n eigen veiligheid en de veiligheid van de overige deelnemers, waarbij de organisatie een beroep doet op het
gezond verstand van iedereen.
Deelname is op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de organisator toe te rekenen grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement.

5. Overmacht
De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht of door lokale autoriteiten afgelast of verplaatst moet worden. Mocht het evenement door overmacht, bijvoorbeeld extreem en gevaarlijk weer, moeten worden afgelast dan blijven de gedoneerde sponsorgelden ten goede komen aan stichting Energy4All. Deelnemer kan bij afgelasting geen schade in welke vorm dan ook verhalen op de organisatie.

­